Mức thu lệ phí, phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền quốc gia

Đ.H (th) 10:27, 19/04/2023

Ngày 13/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet.

Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia được quy định cụ thể như sau:

Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia

- Tên miền cấp 2 có 1 ký tự: 100.000 đồng/lần;

- Tên miền cấp 2 có 2 ký tự: 100.000 đồng/lần;

- Tên miền cấp 2 khác: 100.000 đồng/lần;

- Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung:

+ Tên miền dạng: com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn là 100.000 đồng/lần.

+ Tên miền dạng: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính là 50.000 đồng/lần;

+ Tên miền dạng: info.vn, pro.vn, id.vn, io.vn, name.vn là 10.000 đồng/lần;

- Tên miền Tiếng việt: 10.000 đồng/lần.

(So với Thông tư 208/2016/TT-BTC thì lệ phí đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký tự;  tên miền cấp 2 khác đã giảm 100.000 đồng/lần đăng ký.

Lệ phí đăng ký tên miền tiếng Việt là 10.000 đồng/lần thay vì được miễn phí như Thông tư 208/2016/TT-BTC )

Mức thu phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia

- Tên miền cấp 2 có 1 ký tự: 40.000.000 đồng/năm;

- Tên miền cấp 2 có 2 ký tự: 10.000.000 đồng/năm;

- Tên miền cấp 2 khác: 350.000 đồng/năm

- Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung:

+ Tên miền dạng: com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn là 250.000 đồng/năm;

+ Tên miền dạng: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính là 100.000 đồng/năm;

+ Tên miền dạng: info.vn, pro.vn, id.vn là 50.000 đồng/năm;

+ Tên miền dạng: name.vn, io.vn là 20.000 đồng/năm;

- Tên miền Tiếng việt: 20.000 đồng/năm.

(So với Thông tư 208/2016/TT-BTC, mức phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia được quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BTC không có sự thay đổi)

Thông tư 20/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2023 và bãi bỏ Thông tư 208/2016/TT-BTC .