4 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2023

Đ.H (th) 07:41, 01/11/2023

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá; Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành NN&PTNT; Nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh... là những chính nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2023 (từ ngày 01 - 10/11/2023).

1. Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá

Ngày 26/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, có hiệu lực từ ngày 10/11/2023.

- Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Chế độ trang bị:

+ Trường hợp mua mới xe ô tô, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại, giá mua xe ô tô trang bị cho các chức danh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2023/NĐ-CP theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

+ Trường hợp trang bị theo hình thức giao, điều chuyển xe ô tô, cơ quan, người có thẩm quyền giao, điều chuyển xe ô tô theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công quyết định việc giao, điều chuyển xe ô tô để trang bị cho các chức danh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2023/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục giao, điều chuyển xe ô tô thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Xem thêm Nghị định 72/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/11/2023 thay thế Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019.

2. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành NN&PTNT

Ngày 12/9/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, có hiệu lực từ ngày 01/11/2023.

- Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP .

- Gắn với tiêu chuẩn ngạch công chức, đảm bảo nguyên tắc một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

- Mỗi vị trí việc làm có tên gọi, các công việc và tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc, các mối quan hệ trong công việc, phạm vi và quyền hạn, các yêu cầu về phẩm chất cá nhân, trình độ, năng lực.

- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Xem thêm Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/11/2023.

3. Nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh từ ngày 10/11/2023

Nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh là nội dung tại Thông tư 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, có hiệu lực từ ngày 10/11/2023.

Theo đó, nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3a Nghị định 11/2013/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (sau đây gọi chung là Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị) và các quy định chi tiết sau đây:

- Chỉ tiêu phát triển đô thị quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3a Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị gồm:

+ Tỷ lệ đô thị hóa;

+ Số lượng đô thị, danh mục đô thị, đô thị dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính và đô thị dự kiến thành lập mới theo phân loại đô thị;

+ Tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh;

+ Các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh khác liên quan đến phát triển đô thị theo yêu cầu của địa phương.

- Các chương trình, đề án trọng tâm để từng bước thực hiện phát triển bền vững đô thị quy định tại điểm d khoản 3 Điều 3a Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị gồm:

+ Một hoặc một số chương trình, đề án cấp quốc gia có liên quan (nếu có) và cấp tỉnh đang triển khai hoặc đề xuất mới về phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đô thị tăng trưởng xanh, giảm phát thải, phát triển đô thị thông minh hoặc các chương trình, đề án cấp quốc gia, cấp tỉnh khác để cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển bền vững hệ thống đô thị của tỉnh;

+ Dự kiến sơ bộ nhu cầu kinh phí tổng thể và trong khung thời gian của chương trình, giai đoạn thực hiện, cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các chương trình, đề án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023.

- Các dự án đầu tư phát triển đô thị sử dụng nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 3a Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cho từng giai đoạn 5 năm và 10 năm gồm:

+ Các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các dự án khác đã được xác định trong quy hoạch tỉnh;

+ Các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên và các dự án khác thuộc thẩm quyền đầu tư cấp tỉnh để thực hiện phương án phát triển hệ thống đô thị của tỉnh;

+ Các dự án thực hiện chương trình, đề án trọng tâm quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2023/TT-BXD (nếu có).

Xem thêm Thông tư 06/2023/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 10/11/2023, các Thông tư sau đây hết hiệu lực từ ngày 10/11/2023:

- Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013;

- Thông tư 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014.

4. Tổ chức bộ máy của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế

Đây là nội dung tại Quyết định 3919/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành, có hiệu từ ngày 10/11/2023.

Theo đó, tổ chức bộ máy của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế gồm:

- Phòng Quy mô dân số và Kế hoạch hóa gia đình;

- Phòng Cơ cấu và Chất lượng dân số;

- Phòng Sức khỏe người cao tuổi;

- Phòng Truyền thông - Giáo dục;

- Phòng Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế;

- Phòng Pháp chế - Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Văn phòng Cục.

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục:

+ Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu;

+ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Cung ứng dịch vụ dân số.

Xem thêm Quyết định 3919/QĐ-BYT có hiệu từ ngày 10/11/2023