Hướng dẫn Nghị định 75/2023/NĐ-CP về chính sách bảo hiểm y tế

Đ.H (th) 09:58, 03/05/2024

Bộ Y tế ban hành Công văn 2068/BYT-BH ngày 23/4/2024 về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế.

Văn bản nêu rõ, trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 75/2023/NĐ-CP . Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó:

- Tại điểm c khoản 2 Điều 1 quy định: “Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”.

- Tại điểm a khoản 3 Điều 1 quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP .

- Tại khoản 3 Điều 3 quy định: “Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định này trong thời gian 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023”.

Trên đây là nội dung Bộ Y tế gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Việt Nam biết và thực hiện đúng theo quy định để bảo đảm quyền lợi cho người dân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế.

Công văn 2068/BYT-BH ngày 23/4/2024 thay thế Công văn 917/BYT-BH ngày 01/3/2024 của Bộ Y tế về triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP