Triển khai chiến lược phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

Đ.H (th) 10:34, 05/06/2024

Ngày 03/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 699/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Chiến lược AI ứng dụng).Cụ thể, Kế hoạch đặt ra mục tiêu như sau:

- Đến năm 2024:

+ 30% dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng AI hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

+ 20% đô thị có ứng dụng AI giải quyết ít nhất một vấn đề bức thiết của xã hội tại đô thị.

+ Tối thiểu 100 cán bộ, chuyên gia trong các cơ quan nhà nước và các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về AI ứng dụng

+ 20% cơ quan nhà nước cấp Bộ, cấp tỉnh, đã mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở theo đúng quy định để phục vụ phát triển AI ứng dụng cho kinh tế số, xã hội số.

- Đến năm 2030:

+ 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng AI hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

+ 100% đô thị có ứng dụng AI giải quyết ít nhất một vấn đề bức thiết của xã hội tại đô thị.

+ Tối thiểu 1000 cán bộ, chuyên gia trong các cơ quan nhà nước và các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về AI ứng dụng

+ 100% cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh, đã mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở để phục vụ phát triển AI ứng dụng cho kinh tế số, xã hội số.

Nhiệm vụ của doanh nghiệp trong triển khai Chiến lược AI ứng dụng trong năm 2024

- Các doanh nghiệp công nghệ số cung cấp sản phẩm, giải pháp AI ứng dụng (Viettel, VNPT, FPT, Mobifone, BKAV, VNG, VinAI, INFORE, MISA,..) căn cứ nguồn lực thực tế, triển khai các nội dung sau:

+ Cung cấp giải pháp tích hợp AI ứng dụng, phát triển các sản phẩm AI ứng dụng cho các ngành, lĩnh vực trong danh mục được nêu tại khoản 1, Mục V Chiến lược này. Tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm AI ứng dụng đặc thù của Việt Nam.

+ Xây dựng và cung cấp hạ tầng kỹ thuật, cung ứng dịch vụ AI ứng dụng cho các doanh nghiệp. Tham gia phát triển bộ dữ liệu giúp cộng đồng tài nguyên mở cùng tạo dựng các bộ dữ liệu mới và tinh chỉnh các bộ dữ liệu cũ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu dữ liệu mẫu của các nền tảng AI khác.

+ Cùng tham gia phát triển AI ứng dụng để tạo thành các mô hình đã huấn luyện sẵn, sử dụng được ngay cho cộng đồng dựa trên các bộ dữ liệu mẫu do cộng đồng đã chung tay xây dựng.

+ Kết nối cung/cầu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp AI ứng dụng tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác.

- Các doanh nghiệp công nghệ số

+ Thử nghiệm, sử dụng theo nhu cầu các sản phẩm, dịch vụ AI thiết yếu do các doanh nghiệp phát triển AI cung cấp và chủ động nâng cấp các dịch vụ AI lên mức độ chuyên sâu để phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết.

+ Tham gia gán nhãn dữ liệu, cùng xây dựng các bộ dữ liệu mở phục vụ nhu cầu tạo dựng các bộ dữ liệu mẫu để giải quyết các bài toán AI cụ thể của từng ngành, tạo lập dưới dạng một cộng đồng tài nguyên mở.

+ Phối hợp với các trường Đại học, các cơ sở đào tạo, tiếp nhận sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên từ các cơ sở đào tạo để nghiên cứu, thử nghiệm triển khai các ý tưởng mới về AI ứng dụng.

Quyết định 699/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày 03/5/202