Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho sự phát triển bền vững

Theo HNM 16:39, 18/08/2023

Sáng 18-8, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kết quả công tác nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Đầu tư cho văn hóa từng bước được quan tâm

Theo báo cáo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch từ phát triển tương đối toàn diện, một số mặt đạt kết quả nổi bật. Đặc biệt, sau Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước đã được nâng lên và lan tỏa trong xã hội. Khung khổ pháp lý cho hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được rà soát tổng thể, từng bước hoàn thiện.

Cùng với đó, nguồn lực đầu tư cho văn hóa từng bước được quan tâm theo hướng chăm lo cho văn hóa, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho sự phát triển bền vững, có tính chất lâu dài. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị, nhu cầu hưởng thụ của nhân dân được tổ chức thực hiện bài bàn, có trọng tâm, trọng điểm, dưới nhiều hình thức, trực tiếp và trực tuyến, khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa giữa các vùng trong cả nước. Nổi bật là mô hình “Nhà hát online”, các chương trình nghệ thuật với chủ đề “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” được phát trên nền tảng số đã kịp thời khích lệ, động viên, cổ vũ tinh thần nhân dân vượt qua đại dịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc phát triển du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, cơ hội về thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa - lịch sử. Công tác quản lý nhà nước thông qua các công cụ pháp luật từng bước đi vào nền nếp, những việc kiểm tra, giám sát, xử lý các sai phạm thuộc lĩnh vực quản lý đã phân cấp cho các địa phương cần được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa, nhất là trong công tác quản lý về di sản, tổ chức các hoạt động biểu diễn, tổ chức lễ hội…

Những giải pháp đột phá, tạo ra nhận thức về văn hóa

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, thời gian vừa qua, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII quyết liệt, quyết tâm rất cao. Đến nay, đã đạt được những kết quả bước đầu rất phấn khởi. Phó Thủ tướng cho rằng cần nhìn nhận, đánh giá lại việc triển khai toàn diện trong cả hệ thống chính trị ở cả trung ương và địa phương, ở cơ sở để thấy sự chuyển động về văn hóa sau khi có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.

Dành nhiều thời gian để nói về những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực văn hóa, Phó Thủ tướng cho rằng, có 13 tồn tại, trong đó có những tồn tại thuộc về nhận thức, tư duy. Trong đó có tồn tại về chậm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII, phát triển văn hóa chưa đồng bộ, nặng về hình thức; tồn tại về môi trường văn hóa ô nhiễm bởi tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; về đầu tư cho văn hóa, về chất lượng văn hóa...

Trước thực tế đó, Phó Thủ tướng nêu một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trọng điểm như rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật liên quan tới quản lý văn hóa, những luật liên quan tới đầu tư, cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; tiếp tục phát hiện, gìn giữ, bảo tồn và phát triển các di sản vật thể và phi vật thể…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ mong muốn các cơ quan liên quan sẽ dành sự quan tâm, để đóng góp cho được đại công trình, diễn ra trong khoảng 10 năm tạo ra những giải pháp đột phá, tạo ra nhận thức về văn hóa, đổi mới về tư duy và phát huy giá trị truyền thống về văn hóa. “Văn hóa sẽ tiếp tục soi đường để chúng ta có sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh bền vững dựa trên sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm từ văn hóa”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong đó, lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam tiếp tục được chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được những kết quả quan trọng, rõ rệt.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.

Điểm lại 6 nhóm kết quả nổi bật, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ ngành văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục được quan tâm. Quyền tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức văn hóa được tôn trọng và phát huy. Đồng thời, tiếp tục tổ chức nhiều hình thức đầu tư, tài trợ, khen thưởng, tôn vinh đóng góp của trí thức, văn nghệ sĩ; kịp thời tổ chức sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra 5 nhóm vấn đề còn hạn chế với 5 bài học kinh nghiệm trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về phát triển văn hóa; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và 6 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp trong bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Qua đó góp phần tạo bước chuyển biến căn bản, toàn diện về nhận thức của đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, làm hạt nhân lan tỏa trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt là tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kiên quyết khắc phục những hạn chế kéo dài, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật...