Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo
Hoài Anh - Lăng Khoa 15:49, 17/03/2023