Nâng cao đời sống đồng bào vùng khó

09:36, 28/02/2023

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2021-2030 đã và đang tăng cường về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển. Sau khi nguồn vốn được phân bổ, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã khẩn trương vào cuộc triển khai và bước đầu đạt được những kết quả tích cực...