Nâng cao các chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hằng Nga 10:33, 19/09/2023

Theo kết quả tổng hợp, phân tích từ Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, do Văn phòng Chính phủ thực hiện, một số chỉ số của tỉnh Thái Nguyên chưa đạt mục tiêu Chính phủ đề ra.

Người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phường Trưng Vương (TP. Thái Nguyên).
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "một cửa" phường Trưng Vương (TP. Thái Nguyên).

Cụ thể, Chỉ số công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), lũy kế từ ngày 1/1 đến ngày 25/8/2023, đạt 79,4% (mục tiêu Chính phủ đề ra là 100%).

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt tỷ lệ 55,14% (mục tiêu Chính phủ đề ra đến đầu năm 2023 tối thiểu 70% TTHC phải cung cấp dịch vụ công trực tuyến).

Cấp bản điện tử hồ sơ giải quyết TTHC trong tháng 8/2023 là 50,31%, lũy kế từ ngày 1/1 đến ngày 25/8/2023 đạt 34,03% (mục tiêu đề ra là 100%).

Để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sử dụng tài khoản quản trị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công.

Theo đó, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; thực hiện số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử; thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia...

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục có giải pháp đồng bộ 100% hồ sơ TTHC giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia; tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp toàn trình, một phần trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.