Sửa đổi quy định liên quan tới nhập khẩu phim

Theo chinhphu.vn 08:21, 04/11/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Cụ thể, Điều 5. Văn hóa phẩm nhập khẩu được sửa đổi với nội dung mới như sau: "Phim được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP bao gồm các loại: Phim để chiếu, phát sóng, làm mẫu giới thiệu, trình Hội đồng thẩm định phim, phổ biến, phát hành theo quy định của pháp luật trên các hệ thống rạp, hệ thống truyền hình trong toàn quốc".

So với thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL trước đó, sự sửa đổi lần này tại thông tư 08/2022/TT-BVHTTDL chỉ sửa đổi một số từ ngữ nhằm phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường xuất – nhập khẩu văn hóa phẩm, mà cụ thể ở đây là phim. Ngoài ra, sự thay đổi tại Thông tư mới không gây thay đổi tới bản chất vấn đề được quy định.

Bên cạnh việc sửa đổi cách sử dụng từ ngữ, Thông tư mới cũng bổ sung mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu phim.