Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu

Đ.H (th) 15:14, 08/05/2023

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu là nội dung tại Thông tư 4/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023.

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu

Theo đó, tại Thông tư 4/2023/TT-BNV quy định bãi bỏ toàn bộ Thông tư 03/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Quy định về xét nâng ngạch với công chức hiện nay

Cụ thể, theo Điều 31 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về xét nâng ngạch với công chức hiện nay như sau:

- Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 30 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:

+ Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

+ Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

- Yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 138/2020/NĐ-CP bao gồm các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức như sau:

+ Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

+ Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

+ Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định theo thẩm quyền;

Hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xét nâng ngạch đối với công chức ngay sau khi công chức đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 138/2020/NĐ-CP .

- Cơ quan quản lý công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của công chức được xét nâng ngạch và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét nâng ngạch của công chức theo quy định của pháp luật.

Thông tư 4/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.