Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên 

Đ.H (th) 09:14, 10/01/2024

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030 và tầm đến năm 2040 đã được phê duyệt. Ngày tháng 12 năm 2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3452/QĐ-UBND Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Dưới đây là nội dung Kế hoạch.