Quy định mới về chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Đ.H (th) 14:28, 03/01/2024

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 38/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, người dự thi phải có GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba, có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng ba hoặc đảm nhiệm chức danh thuyền phó của loại phương tiện được quy định cho chức danh thuyền trưởng hạng nhì đủ 18 tháng trở lên hoặc có chứng chỉ sơ cấp nghề thuyền trưởng hạng ba, có thời gian tập sự đủ 12 tháng trở lên. Theo quy định hiện hành, người dự thi phải có GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba, có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng ba đủ 18 tháng trở lên hoặc có chứng chỉ sơ cấp nghề thuyền trưởng hạng ba, có thời gian tập sự đủ 12 tháng trở lên.

Đối với điều kiện để được dự thi để cấp GCNKNCM của máy trưởng hạng nhì, người dự thi phải có GCNKNCM máy trưởng hạng ba, có thời gian đảm nhiệm chức danh máy trưởng hạng ba hoặc đảm nhiệm chức danh máy phó của loại 2 phương tiện được quy định cho chức danh máy trưởng hạng nhì đủ 12 tháng trở lên, hoặc có chứng chỉ sơ cấp nghề máy trưởng hạng ba, có thời gian tập sự đủ 6 tháng trở lên.

Ngoài ra, để được dự thi để cấp GCNKNCM của máy trưởng hạng nhì, người dự thi phải có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên, có GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì, có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng nhì hoặc đảm nhiệm chức danh thuyền phó của loại phương tiện được quy định cho chức danh thuyền trưởng hạng nhất đủ 24 tháng trở lên.

Đối với chức danh máy trưởng, người dự thi phải có GCNKNCM máy trưởng hạng nhì, có thời gian đảm nhiệm chức danh máy trưởng hạng nhì hoặc đảm nhiệm chức danh máy phó của loại phương tiện được quy định cho chức danh máy trưởng hạng nhất đủ 18 tháng trở lên.

Thẩm quyền tổ chức thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận

Theo Thông tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thi, ra quyết định công nhận kết quả thi, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng nhì trở lên trên phạm vi cả nước (trừ các địa phương đã được giao thực hiện quy định) và GCNKNCM thuyền trưởng hạng tư trở lên, máy trưởng hạng ba trở lên với cơ sở đào tạo trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đồng thời, quyết định công nhận kết quả kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn đặc biệt.

Sở Giao thông vận tải sẽ tổ chức thi, ra quyết định công nhận kết quả thi, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba, hạng tư và GCNKNCM máy trưởng hạng ba.

Một số sở GTVT các tỉnh Bến Tre, Bình Định, Cà Mau, Ninh Bình, Quảng Trị, ngoài thẩm quyền quy định sẽ được tổ chức thi, ra quyết định công nhận kết quả thi, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng nhì trở lên và quyết định công nhận kết quả kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn đặc biệt.

Các sở GTVT khác nếu đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ tổ chức thi, ra quyết định công nhận kết quả thi, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất, hạng nhì và quyết định công nhận kết quả kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn đặc biệt thì có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Đối với các cơ sở đào tạo đủ điều kiện theo quy định sẽ tổ chức kiểm tra, ra quyết định công nhận kết quả kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, cũng như tổ chức kiểm tra chứng chỉ chuyên môn đặc biệt.

Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2/2024.