Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 (đất nông nghiệp, đất công cộng)

TNĐT 11:14, 02/04/2024

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà n­­ước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Sông Công;

Xét đề nghị tại Công văn số 08/VGC-TN ngày 22/3/2024 của Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên về việc đề nghị ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ biên bản bàn giao mốc tại thực địa dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 ngày 22/3/2024.

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND thành phố Sông Công về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 (đất nông nghiệp, đất công cộng);

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tại Tờ trình số 233/TTr-TNMT ngày 25/3/2024;

UBND thành phố Sông Công thông báo như sau:

1. Thu hồi tổng diện tích khoảng 87,97ha đất tại các xóm Na Chùa; Lý Nhân; La Giang; Bãi Hát, xã Bá Xuyên và các xóm Bài Lài; xóm Mới, xã Tân Quang, thành phố Sông Công.

(Có phụ lục các thửa đất thu hồi kèm theo)

* Vị trí thu hồi đất thuộc các tờ bản đồ địa chính số 1; 2; 16; 17; 18; 22;  23; 24; 25; 28; 29; 30; 33 xã Bá Xuyên và các tờ bản đồ địa chính số 37; 43, xã Tân Quang, thành phố Sông Công.

* Vị trí thu hồi có phạm vi, ranh giới được thể hiện trên bản đồ địa chính (trích lục) được Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên trích lục ngày 22 tháng 3 năm 2024.

2. Lý do thu hồi để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 (đất nông nghiệp, đất công cộng).

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

* Từ ngày 26/3/2024

- Tổ chức hội nghị triển khai phạm vi, nội dung thực hiện dự án, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản thuộc phạm vi dự án.

- Tiến hành thống kê, kê khai diện tích đất, tài sản gắn liền với đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi dự án.

- Xác định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập phương án và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất, tài sản nằm trong phạm vi dự án;

- Tổng hợp ý kiến của nhân dân đối với phương án dự thảo và hoàn thiện hồ sơ kê khai đất, tài sản để trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: Thu hồi đất nông nghiệp, không phát sinh tái định cư.

5. UBND xã Bá Xuyên, UBND xã Tân Quang có trách nhiệm: Niêm yết công khai thông báo thu hồi đất của dự án tại trụ sở UBND xã, thông báo tới các xóm và các hộ dân trong khu vực dự án được biết chủ trương, kế hoạch thu hồi đất của UBND thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Bá Xuyên, UBND xã Tân Quang gửi thông báo thu hồi đất tới từng hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

7. Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố Sông Công có trách nhiệm thông báo công khai thông báo thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại chúng.

8. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong khu vực thu hồi của dự án có trách nhiệm giữ nguyên hiện trạng các công trình xây dựng, cây trồng trên đất đến thời điểm bàn giao mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất; không được xây mới, cải tạo công trình hoặc trồng cây phát sinh sau khi có Kế hoạch sử dụng đất và Thông báo thu hồi đất; phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và UBND xã Bá Xuyên, UBND xã Tân Quang thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.