Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Theo NDĐT 16:45, 26/05/2023

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Các nghệ nhân trống quân làng Bùi Xá (Bắc Ninh). (Ảnh: KHIẾU MINH)
Các nghệ nhân trống quân làng Bùi Xá (Bắc Ninh). (Ảnh: KHIẾU MINH)

Dự thảo Nghị định ngoài phần căn cứ pháp lý, nội dung được chia thành 5 Chương, 19 điều.

Cụ thể, Chương I về quy định chung gồm 7 điều.

Chương II về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể gồm 2 điều.

Chương III về hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể gồm 4 điều.

Chương IV về hồ sơ, quy trình và thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể gồm 4 điều.

Chương V về điều khoản thi hành gồm 2 điều.

"Việc xây dựng Dự thảo Nghị định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 và các văn bản quy định chi tiết thi hành" - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dự thảo Nghị định cũng đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của nội dung dự thảo Nghị định trong hệ thống pháp luật nói chung và các văn bản là căn cứ pháp lý nói riêng.

Thời gian lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho Dự thảo Nghị định từ ngày 23-5 đến ngày 23/7/2023.