Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Theo hanoimoi.vn 18:16, 20/11/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) với nhiều sự kiện cụ thể, ý nghĩa nhằm làm nổi bật sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà nửa thế kỷ qua.

Các hoạt động được tổ chức nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông qua các hoạt động tổng kết để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn học, nghệ thuật; đồng thời tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ, từ đó xác định rõ trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Các hoạt động này cũng nhằm cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cụ thể, sẽ có những sự kiện chính được tổ chức: Hội nghị Văn nghệ toàn quốc Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề: “Chung một cơ đồ Việt Nam”; lễ tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề: “Bài ca thống nhất”; xây dựng phim tài liệu “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025)”; xuất bản cuốn sách: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025): Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”.

Bên cạnh đó, có các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học: Hội thảo quốc gia với chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025): Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”; hội thảo, tọa đàm theo các lĩnh vực văn học, nghệ thuật cụ thể; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp.

Đồng thời, các ngành, địa phương cũng sẽ tổ chức các hoạt động tổng kết, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất...