Lan tỏa giá trị các tác phẩm của Tổng Bí thư

Hải Hằng (Thực hiện) 07:34, 31/03/2024

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” là các tác phẩm tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhằm lan tỏa những giá trị của các tác phẩm, tỉnh Thái Nguyên đã và đang có những việc làm cụ thể, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng. Để rõ thêm những việc làm đó, phóng viên Báo Thái Nguyên phỏng vấn đồng chí (Đ/c) NGUYỄN XUÂN QUANG, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

P.V: Xin đồng chí cho biết, Thái Nguyên đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào?

Đ/c Nguyễn Xuân Quang: Thời gian qua, trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, tổ chức các hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tháng 4-2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Sông Công và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị báo cáo viên và giao ban báo chí, với nội dung nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 13 điểm cầu tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP. Sông Công, với sự tham dự của gần 700 đại biểu.

Tháng 2-2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 216 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 26.800 đại biểu tham dự.

P.V: Điểm nhấn trong đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này là gì, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Xuân Quang: Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, về công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Đặc biệt, những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đạt được trong gần 40 năm đổi mới đã góp phần làm cho đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Qua đó cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi thách thức, quyết tâm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

P.V: Những chuyển biến của cán bộ, đảng viên qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này là gì, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Xuân Quang: Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, sứ mệnh của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; về đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; về đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc; hướng tới xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện.

P.V: Thưa đồng chí, với những chuyển biến tích cực đó, trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên phải làm gì để tiếp tục lan tỏa giá trị của các tác phẩm của Tổng Bí thư?

Đ/c Nguyễn Xuân Quang: Để tiếp tục lan tỏa giá trị các tác phẩm của Tổng Bí thư, thời gian tới, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung cốt lõi các tác phẩm; tăng cường tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua và đợt sinh hoạt chính trị.

Đặc biệt, cấp ủy các cấp tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời đưa các nội dung bài viết vào trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện; tích hợp vào chương trình môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống cơ sở giáo dục - đào tạo; giáo dục nghề nghiệp và các trường đào tạo nghề của tỉnh.

Cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; nhận diện, chỉ rõ luận điệu, âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả.

Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm học tập, lan tỏa, phát huy những giá trị to lớn các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó biến nhận thức thành hành động cụ thể vào công việc hằng ngày nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thực thi công vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, thường xuyên tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”; luôn tiên phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”, từ đó góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí?  • Chuỗi cửa hàng Face Wash Fox rửa mặt công nghệ cao lần đầu xuất hiện