ĐƯỜNG TỚI ĐIỆN BIÊN, kỳ 4: Ngày 6/12/1953 đáng nhớ!
ĐƯỜNG TỚI ĐIỆN BIÊN, kỳ 4: Ngày 6/12/1953 đáng nhớ!
Ngày 20/9/1953 và 6/12/1953, tại lán Tỉn Keo trong ATK tuyệt mật Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì các cuộc họp của Bộ Chính trị, nghe báo cáo tình hình, thảo luận và cuối cùng có quyết định lịch sử: Mở Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954...
Xem thêm