Phát huy vai trò của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khương Quang (Quân khu 1) 12:26, 05/01/2023

Sáng 5/1, Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu, chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Quân khu 1 và cấp uỷ đảng, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới. Chủ động tham mưu, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, lực lượng tham gia đấu tranh với nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo.

Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã tham gia gần 1.400 bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Nhiều trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội của các lực lượng hoạt động tích cực với nhiều nội dung tuyên truyền, phản biện, định hướng dư luận xã hội; tham gia diễn tập tác chiến không gian mạng, phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 các địa phương tuyên truyền lấn át thông tin xấu độc, tạo lòng tin trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Quân khu 1 yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 của cấp uỷ các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu tiếp tục cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình công tác. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tăng cường chia sẻ thông tin chính thống từ báo, đài Trung ương, Quân đội, địa phương…