Cùng cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TNĐT 09:53, 03/12/2023

Ngày 31/1/2001, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI khai mạc tại TP. Thái Nguyên. Đại hội diễn ra trong bối cảnh cùng với cả nước, Thái Nguyên đã trải qua 15 năm đổi mới, kết thúc một chặng đường phát triển của tỉnh và mở ra một thời kỳ mới.

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu đã đạt được, những khuyết điểm, yếu kém trong 15 năm thực hiện đổi mới, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp để phát huy cao độ nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo bước chuyển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm về kinh tế - xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc xây dựng và đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án trên địa bàn.

Giai đoạn 2001-2005, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao. Đến cuối năm 2005, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều hoàn thành và vượt mức so với Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Trong 5 năm (2001-2005), Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi rất quan trọng: Kinh tế phát triển với tốc độ khá nhanh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và xây dựng. Sản xuất công nghiệp đã thoát khỏi tình trạng trì trệ và có hướng phát triển khá.

Năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 8.195 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2000, với mức tăng bình quân hằng năm từ 2001 đến 2005 khoảng 19,05%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp đã từng bước phát triển theo hướng đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ và sản xuất hàng hóa. Nhờ thế, tăng trưởng trong nông, lâm nghiệp bình quân đạt gần 4,5%/năm. Sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 377kg/người/năm.

Chăn nuôi có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Hoạt động lâm nghiệp chuyển từ khai thác sang trồng mới, chăm sóc và bảo vệ, phát triển rừng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội thời gian này cũng có nhiều tiến bộ đáng kể. Mục tiêu xóa đói giảm nghèo hoàn thành vượt Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Các hoạt động văn hóa, thông tin báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển cả về loại  hình, quy mô, từng bước nâng cao chất lượng…