Trên 60% đối tượng trợ giúp xã hội được tạo tài khoản an sinh

Hằng Nga 17:00, 24/04/2023

Thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến; tạo tài khoản chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Đoàn viên thanh niên xã Tràng Xá (huyện Võ Nhai) tuyên truyền, hỗ trợ người dân lập tài khoản nhận chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt.
Đoàn viên thanh niên xã Tràng Xá (huyện Võ Nhai) tuyên truyền, hỗ trợ người dân lập tài khoản nhận chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Tính đến ngày 18/4/2023, các cơ quan, đơn vị đã khởi tạo dữ liệu ban đầu trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cho 1.314.995 người và 298.489 hộ gia đình; 925.941 người dân trong tỉnh đã có hồ sơ sức khỏe.

Việc triển khai tạo tài khoản an sinh chi trả chính sách xã hội cho đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay đã có 25.629/26.869 hộ nghèo, cận nghèo được tạo tài khoản an sinh, đạt tỷ lệ 95,38%; tạo tài khoản cho người có công đạt 11.709/19.393 người, đạt 59,51%; tạo tài khoản cho đối tượng trợ giúp xã hội là 24.806/41.327 người, đạt tỷ lệ 60,02%.

Cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội của tỉnh đã được triển khai, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhóm đối tượng này. Thông qua việc tích hợp, đồng bộ thông tin, dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo với cơ sở dữ liệu dân cư, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.