Phú Bình: Phân bổ trên 13 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Vi Vân 08:49, 21/09/2023

UBND huyện Phú Bình vừa có quyết định phân bổ trên 13 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Hà Châu là một trong những xã được huyện Phú Bình hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.
Hà Châu là một trong những xã được huyện Phú Bình hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.

Cụ thể, huyện phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là gần 3,7 tỷ đồng; vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tỷ đồng; vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 3,3 tỷ đồng.

Sau khi nguồn vốn được phân bổ, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nội dung, đối tượng theo quy định; quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, theo kế hoạch được phê duyệt.

Từ nguồn vốn phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Phú Bình phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6% (giảm 0,58% so với đầu năm); cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao…