Triển khai tốt, giải ngân nhanh, điều hành linh hoạt

Hằng Nga 17:39, 02/02/2024

Đó là phương châm, quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được nêu trong Chỉ thị số 02-CT/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (Chỉ thị số 02).

Dự án Đường vành đai V đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang giải ngân vốn năm 2023 là 217 tỷ đồng, Ban quản lý dự án giao thông Thái Nguyên phấn đấu giải ngân toàn bộ số vốn năm 2023 trước ngày 31/01/2024 theo quy định.
Dự án đường Vành đai V đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang được giải ngân vốn năm 2023 là 217 tỷ đồng. 

Chỉ thị số 02 cụ thể hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc.

Về mục tiêu, Thái Nguyên phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, trong đó hết quý III/2024 đạt trên 60%; hết quý IV/2024 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 đạt 100%) và đến hết ngày 31/1/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công 2024.

Chỉ thị cũng nêu rõ: Kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn năm 2024 đối với dự án chậm giải ngân. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn, từng tháng đối với từng dự án, chương trình, nhiệm vụ đầu tư công do đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư; chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án giải ngân thấp sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có nhu cầu bổ sung vốn trong tháng 10-2024.

Các đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của số liệu báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp dự án, chương trình, nhiệm vụ đầu tư công không giải ngân hết, bị hủy dự toán kế hoạch vốn năm 2024.