Phú Bình: Đào tạo nghề cho 175 nông dân nghèo

Nguyễn Chi (Phú Bình) 15:26, 26/10/2023

Thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Tiểu dự án 2, Dự án 3) và hỗ trợ đào tạo nghề dưới 3 tháng (Tiểu dự án 3, Dự án 5) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Bình đang phối hợp với các xã tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho 175 học viên.    

Đối tượng tham gia học nghề là người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có độ tuổi từ 15-60. Trong số 5 lớp đào tạo nghề có 3 lớp chăn nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò được tổ chức tại các xã Tân Hòa, Tân Thành, Tân Khánh; 2 lớp chăn nuôi và trị bệnh cho gà được tổ chức tại 2 xã Tân Kim, Tân Hòa.

Hướng dẫn kỹ thuật đo bò tại lớp học nghề nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò tại xã Tân Thành (Phú Bình)
Hướng dẫn kỹ thuật đo bò cho học viên tại lớp học nghề nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò được tổ chức tại xã Tân Thành (Phú Bình).

Trong thời gian gần 3 tháng, các học viên được kỹ sư của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện truyền đạt một số nội dung: Cách nuôi trâu, bò đực giống; nuôi trâu, bò cái sinh sản; nuôi trâu, bò thịt; phòng và trị bệnh cho trâu, bò; nuôi gà thịt công nghiệp; nuôi gà sinh sản công nghiệp; nuôi gà thả vườn; phòng và trị bệnh cho gà...

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận.