Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thi hành án dân sự ở Đại Từ

Đoàn Thị Cẩm Vân (Chi cục THADS Đại Từ) 07:35, 31/03/2024

Công tác thi hành án dân sự (THADS) có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác THADS được nâng lên; tỷ lệ THADS xong trên tổng số có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; nhiều vụ việc phức tạp, khó khăn kéo dài được giải quyết dứt điểm,... Đó là những kết quả nổi bật trong công tác THADS của huyện Đại Từ sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác THADS trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 33).

Chi cục THADS huyện Đại Từ và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.
Chi cục THADS huyện Đại Từ và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Thời gian qua, huyện Đại Từ luôn xác định công tác THADS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, thực hiện, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Để thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ ban hành văn bản số 121-CV/HU ngày 25/01/2021 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện”; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 02/03/2021 về quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện.

Ngay sau đó, UBND huyện Đại Từ đã triển khai tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo Chi cục THADS huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, quyết định giao chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, chấp hành viên.

Cấp ủy, chính quyền huyện Đại Từ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả công tác. Những vụ việc phức tạp được kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo THADS huyện để đưa ra định hướng tháo gỡ, giải quyết vướng mắc.

Đặc biệt, trước khi tổ chức cưỡng chế để giải quyết những vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương, Chi cục đánh giá nhiều chiều và báo cáo, xin ý kiến cụ thể, kịp thời. Chi cục THADS huyện chủ động thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường tự kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án tại đơn vị, thường xuyên theo dõi tiến độ, kết quả tỷ lệ giải quyết án của các chấp hành viên để có biện pháp chỉ đạo thích hợp.

Từ khi có Chỉ thị số 33-CT/TU, cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm đối với hoạt động THADS, về vị trí của công tác này trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần thực thi pháp luật và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài sự hỗ trợ trách nhiệm đối với hoạt động THADS, các cơ quan, đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ, sâu sát hơn và nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về hoạt động THADS ngày càng được nâng cao.

Ngành THADS phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cưỡng chế thi hành án theo quy định tại xã Ký Phú (Đại Từ).
Ngành THADS phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cưỡng chế thi hành án theo quy định tại xã Ký Phú (Đại Từ).

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên luôn được cấp ủy, chính quyền và Chi cục THADS huyện quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Trong kỳ, đơn vị đã cử 2 công chức tham gia đào tạo lý luận chính trị; 6 lượt công chức tham gia tập huấn về công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát; cử 5 lượt công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; 8 lượt công chức tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ…

Nhờ đó, kết quả công tác THADS trên địa bàn những năm qua đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao, năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2021, công tác THADS của huyện Đại Từ đạt tỷ lệ 85,71% về việc (vượt 1,71%); đạt 56,49% về tiền (vượt 20,78%); năm 2022, đạt 88,62% về việc (vượt 4,62%) và 53,88% về tiền (vượt 10,28%). Đặc biệt là năm 2023, công tác THADS của huyện đạt 90,07% (vượt 5,57%), 62,28% về tiền (vượt 14,28%).

Kết quả này giúp Đại Từ đứng thứ nhất toàn tỉnh kết quả thi hành án về tiền và thứ hai về việc. Một số vụ việc tồn đọng kéo dài, có đơn thư, phải tổ chức cưỡng chế như: Vụ Nguyễn Thị Hải (xã Hoàng Nông), vụ Nguyễn Văn Sơn (xã Phú Xuyên), vụ Nguyễn Văn Hiểu (xã Khôi Kỳ)… đã được Thường trực Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo THADS huyện chỉ đạo giải quyết xong.

Để nâng cao hơn nữa công tác THADS trên địa bàn huyện trong thời gian tới, huyện Đại Từ tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác THADS. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, ngành, địa phương phối hợp tốt với Chi cục THADS để giải quyết các vụ việc có liên quan.

Chi cục THADS huyện đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ trong cơ quan, phát huy vai trò, trách niệm của người đứng đầu; chủ động báo cáo, xin ý kiến và tham mưu giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, nhất là các vụ việc phải huy động lực lượng cưỡng chế…