Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phong Sương (Quân khu 1) 08:47, 22/04/2023

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 đã có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Qua đó vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 1 tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trao đổi về giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 1 vào nghị quyết, kế hoạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Nổi bật là đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng LLVT Quân khu; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như việc xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, thực hiện giải pháp “3 đề cao, 5 chống” gắn với hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 của các cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo mở rộng lực lượng đến dân quân tự vệ, dự bị động viên với hàng nghìn người tham gia, trở thành lực lượng nòng cốt đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, tạo sức đề kháng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn trước những thông tin “xấu, độc” trên Internet, mạng xã hội.

Quân khu cũng chỉ đạo cơ quan thường trực nghiên cứu, quán triệt nắm vững các luận cứ khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Đảng uỷ Quân khu đã tổ chức phát động cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 thành công tốt đẹp và đang phát động Cuộc thi lần thứ 3 trong LLVT toàn Quân khu, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Quân khu phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo 35 các tỉnh trên địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin, định hướng ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc định hướng thông tin tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”  với quan điểm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đầy lùi cái tiêu cực”, tăng cường lan toả thông tin tích cực; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân đội đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời định hướng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về những thông tin phức tạp, nhạy cảm.

Bên cạnh đó là nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Các đơn vị đã tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu lý luận, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Qua đó góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thi đua học tập lý luận; đồng thời phê phán những biểu hiện nhận thức lệch lạc, mơ hồ, lười học tập lý luận nói chung, học tập chính trị nói riêng.

Vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt được Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Quân khu 1 và các cấp quan tâm, chú trọng. Đó cũng là cơ sở tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT Quân khu; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.