Lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong tháng 3-2024

Duy Phương 17:27, 27/02/2024

Theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, TP. Thái Nguyên sẽ sáp nhập 3 xóm của xã Phúc Hà vào xã Quyết Thắng để thành lập phường Quyết Thắng; sáp nhập 4 xóm vào phường Quan Triều; thành lập phường Sơn Cẩm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Sơn Cẩm hiện nay.

Theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, phường Sơn Cẩm sẽ được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Sơn Cẩm hiện nay.
Theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, phường Sơn Cẩm sẽ được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Sơn Cẩm hiện nay.

TP. Thái Nguyên đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, trình cấp có thẩm quyền; hoàn thành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND các cấp thông qua chủ trương này.

Trên cơ sở đó, các địa phương thuộc diện sắp xếp đã niêm yết công khai dự thảo Đề án, dự thảo tóm tắt Đề án tại trụ sở UBND và các nhà văn hóa, trên trang thông tin điện tử để nhân dân nắm bắt, thực hiện; thành lập 46 tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, với 476 thành viên.

Theo kế hoạch, ngày 3/3/2024, các xã, phường liên quan đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã. Dự kiến cuối tháng 3-2024, TP. Thái Nguyên sẽ hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trình UBND tỉnh.