Tăng cường công tác truyền thông chính sách

X.H 18:41, 03/07/2023

Ngày 3-7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách (TTCS) trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng ThaiNguyen ID, góp phần tăng cường công tác truyền thông chính sách. Ảnh: T.L

Với mục đích cụ thể hóa các hoạt động của tỉnh về công tác TTCS để triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 07/CT-TTg; tuyên truyền, phổ biến, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách của tỉnh trong 2 năm 2023-2024, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ban, ngành, địa phương chủ trì, phối hợp rà soát, đề xuất, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch TTCS trên địa bàn; tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, quản lý thông tin báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý truyền thông, nâng cao chất lượng TTCS.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, bảo đảm nội dung, tiến độ và hiệu quả; hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt Luật Báo chí và các văn bản của Chính phủ có liên quan; đồng thời tăng cường quản lý thông tin về tỉnh trên báo chí và mạng xã hội; bảo đảm các thông tin chính thống, tích cực về đời sống xã hội trên báo chí phải là dòng chảy chính.

Giao các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính và các ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác TTCS; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác TTCS và bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách trong dự toán được giao hàng năm…

Giao Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh đẩy mạnh công tác TTCS trên các loại hình báo chí; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề và ứng dụng có hiệu quả công nghệ số vào công tác TTCS...