Thái Nguyên: 99,68% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

Hoàng Hải 16:39, 03/07/2023

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), áp dụng chuyển đổi số trong giải quyết TTHC.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Hiện nay, 100% bộ phận một cửa của 9 huyện, thành phố và 177 xã, phường, thị trấn trong tỉnh được đầu tư phòng làm việc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia. 6 tháng đầu năm 2023, tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 339.981 hồ sơ, đã xử lý 339.287 hồ sơ, trong đó xử lý đúng hạn 338.202 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,68%.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC. 6 tháng đầu năm, số lượng người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm đề nghị giải quyết, nhận kết quả giải quyết TTHC là trên 49.850 lượt.

Cũng trong trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, công tác cải cách TTHC nhằm cải thiện môi trường kinh doanh; rà soát các TTHC được phân cấp, ủy quyền; đơn giản hóa TTHC nội bộ…

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 30 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của các sở, ngành với tổng số 746 TTHC (trong đó ban hành mới 365 TTHC, bãi bỏ 381 TTHC). Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số TTHC đang có hiệu lực là 1.878 TTHC (trong đó cấp tỉnh là 1.464 TTHC, cấp huyện là 286, cấp xã là 128); số TTHC liên thông cùng cấp là 73 thủ tục, số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền là 59 thủ tục; số TTHC được phê duyệt quy trình nội bộ là 1.878 TTHC (đạt tỷ lệ 100%).