Trên 57 nghìn tỷ đồng cho vay thương mại - dịch vụ

Thu Hằng 15:23, 11/08/2023

Trong tổng số 85.513 tỷ đồng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 7, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 67,16% (tương ứng 57.436 tỷ đồng); công nghiệp - xây dựng chiếm 23,82%; còn lại là nông nghiệp chiếm 9,02%.

Dư nợ trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 7 là 20.365 tỷ đồng.
Dư nợ trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 7 là 20.365 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.666 khách hàng pháp nhân (chiếm hơn 44% tổng dư nợ) và 208.302 khách hàng thể nhân đang vay tại các tổ chức tín dụng.

Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm 68,18%, còn lại là dư nợ trung và dài hạn. Dư nợ cho vay bất động sản là 5.867 tỷ đồng, chiếm 6,86% dư nợ toàn địa bàn. Nợ xấu chung toàn tỉnh là 1.249 tỷ đồng, chiếm 1,46% tổng dư nợ.

Trong tổng dư nợ hiện nay, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa là 18.096 tỷ đồng (giảm 1,1% so với cuối năm 2022, chiếm 21,16%/tổng dư nợ toàn địa bàn); nợ quá hạn là 642 tỷ đồng, chiếm 3,55%/tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đạt 21.933 tỷ đồng (giảm 9,72% so với cuối năm 2022), với 167.961 khách hàng còn dư nợ; nợ quá hạn là 345 tỷ đồng, chiếm 1,57% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn.


Từ khóa:

cho vay

thương mại

dịch vụ