Định Hóa: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công

Việt Dũng 17:02, 04/10/2023

Chiều 4-10, HĐND huyện Định Hóa tổ chức Kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề) khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.
Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện thông qua 5 dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025 (lần 7); Kế hoạch đầu tư công huyện Định Hóa năm 2023 (lần 4); Phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phương án phân bổ vốn sự nghiệp năm 2023 bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Bố trí nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trụ sở làm việc công an xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện cũng tiến hành tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND của HĐND các cấp trên địa bàn huyện Định Hóa. Theo đó, HĐND cấp huyện và cấp xã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức giám sát; chất lượng, hiệu quả giám sát được nâng lên, góp phần khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn.