Xã Tiên Hội đón Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh đình Yên Bình

Huyền Trang (Đại Từ) 13:21, 13/02/2023

UBND xã Tiên Hội (Đại Từ) vừa tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đình Yên Bình (ảnh).

 

Đình Yên Bình là nơi sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của nhân dân xã Tiên Hội, đặc biệt là ở 3 xóm: Đại Quyết, Phúc Lẩm và Thắng Lợi.

Ngoài giá trị về kiến trúc nghệ thuật, đình Yên Bình còn mang giá trị về tâm linh. Đình thờ các vị thần Cao Linh tôn thần và Giản Linh tôn thần (thủy thần). Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (giai đoạn 1947-1954), xã Tiên Hội nằm trong vùng An toàn khu và đình Yên Bình thường xuyên là nơi hội họp của Tiểu đội du kích xã.

Đây là di tích có giá trị lịch sử - văn hoá, là nơi góp phần giáo dục tư tưởng, tinh thần yêu nước, đoàn kết các dân tộc, giáo dục truyền thống chống giặc ngoại xâm, uống nước nhớ nguồn không chỉ của nhân dân xã Tiên Hội mà còn của nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ.

Với những giá trị còn lưu giữ được, UBND tỉnh Thái Nguyên đã công nhận đình Yên Bình là Di tích lịch sử cấp tỉnh, nhằm khẳng định giá trị lịch sử - văn hóa đang được bảo tồn và lưu giữ tại đây, xác lập cơ sở khoa học và pháp lý để bảo vệ và phát huy giá trị di tích.