Phân định rõ trách nhiệm trong bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia

TNĐT 11:42, 20/04/2023

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành Văn bản số 1498/BVHTTDL-DSVH về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023.

Bảo vật quốc gia nhẫn vàng hình bò Nandin. (Ảnh: Cục Di sản cung cấp)
Bảo vật quốc gia nhẫn vàng hình bò Nandin. (Ảnh: Cục Di sản cung cấp)

Theo đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện và triển khai kịp thời phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia. Trong đó lưu ý biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác...

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập phương án bảo quản bảo vật quốc gia cụ thể, bảo đảm tính khoa học và pháp lý, trình cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt; tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật bảo quản, đồng thời có sự phối hợp, hướng dẫn của các nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước; báo cáo định kỳ hằng năm về thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.

Về đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023, thực hiện lập hồ sơ hiện vật đề nghị theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trước ngày 31/8/2023, để thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận.