Văn hóa Thái Nguyên giai đoạn 1954-2006

TNĐT 11:35, 24/03/2024

Sau ngày hòa bình lập lại tại miền Bắc (1954), để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, bộ máy và hoạt động của ngành Văn hóa - thông tin có những thay đổi cho phù hợp. Trụ sở Ty Thông tin từ nơi tản cư chuyển về trung tâm TX. Thái Nguyên. Phòng thông tin của các địa phương cũng dần được thành lập. Năm 1959, tỉnh Thái Nguyên quyết định thành lập Đoàn Văn công.

Năm 1956, Khu tự trị Việt Bắc ra đời. Trong bộ máy hành chính của Khu tự trị có Sở Văn hóa, Nhà Xuất bản, Nhà in, Thư viện, Đoàn Văn công (nguyên là Đoàn Văn công Liên khu Việt Bắc), Báo Việt Nam độc lập ra đời, đặt trụ sở tại TX. Thái Nguyên.

Năm 1963, Bảo tàng Việt Bắc (nay là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam) hoàn thành. Hệ thống các cơ quan văn hóa - thông tin này của Khu tự trị Việt Bắc đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Năm 1977, với việc bộ máy của Ngành được sắp xếp lại: thành lập Bộ Văn hóa - Thông tin trên cơ sở hợp nhất Bộ Văn hóa và Tổng cục Thông tin, Ty Văn hóa - Thông tin Bắc Thái cũng được thành lập.

Năm 1981, Ty Văn hóa - Thông tin Bắc Thái được đổi tên là Sở Văn hóa - Thông tin Bắc Thái. Tháng 12-1990, Sở Văn hóa - Thông tin Bắc Thái và Sở Thể dục - Thể thao Bắc Thái sáp nhập thành Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao Bắc Thái. Mô hình này tồn tại đến năm 1996 mới được tách thành Sở Văn hóa - Thông tin Bắc Thái và Sở Thể dục - Thể thao Bắc Thái.

Năm 1978, Đoàn Cải lương Bắc Thái giải thể, những diễn viên có năng lực được chuyển sang hoạt động ở Đoàn chèo, Đoàn kịch. Năm 1981, Nhà hát tổng hợp Bắc Thái - đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp quản lý 3 đoàn nghệ thuật chèo, kịch nói, ca múa nhạc và rạp hát Bắc Thái được thành lập.

Mô hình Nhà hát tổng hợp Bắc Thái tồn tại đến năm 1990. Khi Nhà hát giải thể, 4 đơn vị trực thuộc của nó trở thành đơn vị sự nghiệp hoạt động độc lập, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa - Thông tin.

Ngày 6/11/1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị quyết tách tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Từ năm 2002 đến năm 2005, một số đơn vị thực hiện việc sáp nhập và tiến hành cổ phần hóa. Theo đó đã thành lập lên Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên; Công ty CP Vật phẩm văn hóa tổng hợp Thái Nguyên; Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên; Công ty CP In Thái Nguyên…