Thu hồi biển số, đăng ký khi chuyển quyền sở hữu xe

TNĐT 16:56, 29/08/2023