Quân khu 1: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8

Khương Quang (Quân khu 1) 11:36, 23/10/2023

Sáng 23-10, Quân khu 1 tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến 16 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Quân khu để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, chủ trì và thông báo tại Hội nghị (ảnh). 

 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2-10 đến 8-10 vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung: (1) Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026, lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới;

(2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020;

(3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

(4) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

(5) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

(6) Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031;

(7) Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng;

(8) Công tác cán bộ;

(9) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII;

(10) Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022. 

Kết thúc Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu nắm vững tinh thần, nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị thông báo, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.