Phát triển văn hóa, con người Thái Nguyên toàn diện, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác (*)

TNĐT 14:10, 15/05/2024

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có bài phát biểu quan trọng. Báo Thái Nguyên đăng toàn văn bài phát biểu này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương và lãnh đạo Quân khu 1!

Kính thưa các đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí!

“Vui sao một sáng tháng Năm

Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ”

(Trích bài thơ “Sáng tháng Năm” của nhà thơ Tố Hữu)

Trong những ngày tháng Năm lịch sử, hôm nay, trên mảnh đất Thái Nguyên giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, quê hương cách mạng, “Thủ đô kháng chiến”, “Thủ đô gió ngàn”, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII và tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”. Đây là hoạt động thiết thực, hết sức có ý nghĩa của tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu, khách quý lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí!

Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) - trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển các nghị quyết trước đó - đã ban hành Nghị quyết số 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Nghị quyết khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” và “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa”.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 33 đối với sự phát triển của đất nước nói chung và với Thái Nguyên nói riêng, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Việc xây dựng văn hóa, con người đã có sự gắn kết với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện đồng bộ giữa xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhiều di sản văn hóa, lịch sử được bảo tồn, tôn tạo, phát huy. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa đã được quan tâm thực hiện... Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện”; phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khởi công Dự án tu bổ chùa Hương Ấp tại TP. Phổ Yên; tổ chức Cuộc thi tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 với chủ đề “Thái Nguyên xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Cùng với đẩy mạnh phát triển văn hóa, các cấp, ngành trong tỉnh đã tập trung xây dựng hình ảnh con người Thái Nguyên phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần truyền thống quê hương cách mạng. Các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giáo dục, rèn luyện, xây dựng những đức tính cao quý của con người Thái Nguyên trong thời kỳ mới.

Qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, có sức lan toả. Trong đó, Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác” mà chúng ta tổng kết và trao giải hôm nay chính là một trong những dấu ấn, điểm nhấn sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Kính thưa các đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí!

Thực tiễn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 33 và Kết luận số 01 đã góp phần quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên những năm qua với nhiều thành tựu nổi bật: Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ; quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng; tăng trưởng luôn ở mức cao hơn bình quân chung cả nước, thu ngân sách luôn nằm trong tốp 18 tỉnh cao nhất cả nước (năm 2023, thu ngân sách đạt 20.196 tỷ đồng và đã chính thức ghi một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh, lần đầu tiên Thái Nguyên tự cân đối được thu chi và có điều tiết về Trung ương).

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số luôn được chú trọng, tạo ra sức bật mới trong phát triển. Năm 2023, Thái Nguyên tiếp tục duy trì vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); đứng thứ 2 về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); đứng thứ 6 về Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và đứng thứ 8 cả nước về chuyển đổi số.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, y tế, giáo dục đều được quan tâm phát triển hài hòa. Mức sống của người dân được cải thiện rõ rệt, GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 113 triệu, duy trì ở vị trí thứ nhất trong 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) đến nay chỉ còn 3,02%. Công tác đối ngoại ngày càng được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo giữ vững.

Kính thưa các đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Trong thành tựu chung, trong mỗi điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên những năm qua đều có sự đóng góp quan trọng, thiết thực của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Với tất cả sự trân trọng và tình cảm chân thành, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33; các điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024 và tập thể, cá nhân đoạt giải, được khen thưởng Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”; mong các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng, lan tỏa để mọi người làm theo, cùng tiến bộ vì một tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, luôn hạnh phúc, luôn sung túc và ngày càng phát triển.

Kính thưa các đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí!

Trên cơ sở những nội dung thảo luận và thống nhất tại Hội nghị ngày hôm nay, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng xây dựng văn hóa, con người trong Đảng, trong cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính trị, đặt trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nghiêm túc, tự giác, tiếp tục hiện thực hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Hiện nay, Thái Nguyên đang có nhiều tiềm năng, cơ hội thuận lợi trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành một trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Trên con đường đó, Thái Nguyên luôn xác định phát triển văn hóa, con người Thái Nguyên phát triển toàn diện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của toàn Đảng bộ.

Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, cùng xây dựng tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển, để Thái Nguyên sớm trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta như mong muốn của Bác khi về thăm tỉnh ngày 1/1/1964…

(*) Tiêu đề do Tòa soạn đặt.