Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

Mai Phương 14:24, 01/02/2023

Sáng 1-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo trực tiếp và trực tuyến phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba - năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, chủ trì họp báo.

Điểm cầu Thái Nguyên được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh.

Các đại biểu dự buổi họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Mục đích của Cuộc thi là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Chủ đề Cuộc thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các hội nghị Trung ương khóa XIII; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Đối tượng dự thi là người Việt Nam và người nước ngoài. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết: 1 bài viết loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/ nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm báo nói, 1 tác phẩm báo hình, 1 tác phẩm dưới dạng video clip. Ban Tổ chức nhận bài dự thi bắt đầu từ khi phát động đến hết ngày 31/7/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Lễ công bố và trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 10/2023, nhân dịp sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.