Quân khu 1: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phong Sương (Quân khu 1) 16:04, 14/03/2023

Ngày 14-3, Quân khu 1 tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang (LLVT) trong toàn Quân khu.

Cán bộ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, nắm tình hình tư tưởng bộ đội.
Cán bộ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, nắm tình hình tư tưởng bộ đội.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong LLVT Quân khu đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lựa chọn những bài viết xuất sắc tuyên truyền, lan toả trên các trang, nhóm của Quân khu và tham gia thi cấp toàn Quân.

Chủ đề và nội dung Cuộc thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị kết hợp hài hoà giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian nhận bài dự thi đến ngày 30-4; Ban Giám khảo chấm bài thi hoàn thành trước ngày 10/05/2023.