Xây dựng 28 đơn vị điển hình về chuyển đổi số

Hằng Nga 09:00, 06/03/2023

Đến nay, việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số (CĐS) ngành Giáo dục TP. Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý, dạy học.

Trường Mầm non Quang Trung (TP. Thái Nguyên) đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để giúp trẻ làm quen với tiếng Việt.
Trường Mầm non Quang Trung (TP. Thái Nguyên) đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để giúp trẻ làm quen với tiếng Việt. Ảnh: T.L

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thái Nguyên đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp học triển khai Chương trình CĐS theo kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường; xây dựng 28 đơn vị điển hình về CĐS, trong đó tập trung xây dựng 2 mô hình trường học thông minh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng tổ chức các lớp tập huấn về công tác CĐS, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng đội ngũ cốt cán CĐS; tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu CĐS.

Các trường học tích cực hoàn thiện việc thu thập thông tin, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung trong ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên; liên thông 100% dữ liệu báo cáo lên Cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các phần mềm nghiệp vụ trong toàn Ngành; áp dụng các phần mềm quản lý văn bản, kiểm định chất lượng giáo dục, hồ sơ công việc điện tử; triển khai dạy học trực tuyến, giáo dục tích hợp với kiến thức công nghệ số; phổ cập ứng dụng kỹ năng số trong cộng đồng…

Tiếp tục thực hiện Chương trình CĐS ngành Giáo dục TP. Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề ra mục tiêu tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường; đẩy mạnh thanh toán học phí không dùng tiền mặt; khai thác hiệu quả học liệu số...