Phú Lương: Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP 

Việt Dũng 12:26, 02/04/2024
Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Lương có 28 sản phẩm OCOP, trong đó có 11 sản phẩm được xếp hạng 4 sao, còn lại là 3 sao, chưa có sản phẩm đạt 5 sao. 
Hợp tác xã Nông sản Phú Lương phấn đấu có 1 sản phẩm từ chè đạt chứng nhận OCOP 5 sao trong năm 2024.
Hợp tác xã Nông sản Phú Lương phấn đấu có 1 sản phẩm từ chè đạt chứng nhận OCOP 5 sao trong năm 2024.

Năm 2024, huyện Phú Lương phấn đấu mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, toàn huyện có từ 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 1 sản phẩm đạt 5 sao.

Đồng thời, huyện thực hiện đánh giá, củng cố, nâng cấp, công nhận lại đối với các sản phẩm đã được đánh giá, xếp hạng trước đó.

Để đạt được mục tiêu này, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với các phòng, ban của huyện, bám sát nội dung của Chương trình OCOP để kịp thời tập huấn, hướng dẫn các chủ thể xây dựng lộ trình hoàn thiện các bước, hoàn thiện hồ sơ và đánh giá, chấm điểm, phân hạng sản phẩm.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nguồn lực kịp thời để đạt được mục tiêu đã đề ra.