Xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:
Nền móng xây dựng đô thị văn minh

Hải Hằng 14:23, 11/03/2023

Nhằm đảm bảo tiếp cận pháp luật cho người dân, TP. Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về ý nghĩa xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Từ đó, thành phố phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trường mầm non Đắc Sơn tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh.
Trường Mầm non Đắc Sơn  (TP. Phổ Yên) tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh và phụ huynh.

Tiếp cận pháp luật là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhận thức rõ điều này, TP. Phổ Yên đã tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đặc biệt là các địa phương trong việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo đó, hàng năm, thành phố cấp phát hàng trăm bộ tài liệu quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hàng nghìn tờ gấp tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, người trực tiếp tổ chức thực hiện ở cơ sở trong công tác tiếp cận pháp luật. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

Cùng với đó, Phổ Yên đã thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật do UBND thành phố chủ trì, cùng với 11 thành viên là đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Ở các xã, phường đều phân công cán bộ tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về tiếp cận pháp luật cho người dân.

Ông Nguyễn Duy Việt, Trưởng phòng Tư pháp TP. Phổ Yên, cho biết: Việc đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật dựa trên nguyên tắc "lấy người dân làm trung tâm", đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng, đúng pháp luật. Ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở cả 18/18 xã, phường. Các xã, phường cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, có kế hoạch duy trì kết quả đạt được.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền cấp trên, 10/18 xã, phường trên địa bàn đã tiến hành đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, việc đánh giá được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Trên cơ sở hồ sơ của cấp xã gửi về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố, các thành viên đã đánh giá kết quả và xem xét điểm tự chấm cửa cấp xã; sau đó tiến hành đánh giá và hướng dẫn cấp xã hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành việc đánh giá, chấm điểm để đề nghị công nhận.

Ở Đắc Sơn - một trong những phường sớm được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của TP. Phổ Yên, ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch UBND phường, cho biết: Thời gian qua, các ngành, đoàn thể của phường đã triển khai xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí một cách tích cực. Nhất là những tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực tư pháp như: phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, ban hành văn bản quy phạm pháp luật... Nhờ đó, năm 2022, Đắc Sơn tiếp tục đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với tổng điểm của 5 tiêu chí đạt trên 90 điểm, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 100 điểm.

Ngoài phường Đắc Sơn, đến nay, TP. Phổ Yên có 14/18 xã, phường được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, quá trình xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở Phổ Yên còn gặp một số khó khăn.

Đó là 2022 là năm đầu tiên công tác đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn được thực hiện theo Quyết định số 25/QĐ-UBND của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 09/2021/TT-BTP, nên việc triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn. Thêm vào đó, năm trước, TP. Phổ Yên đã quyết liệt chỉ đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở một số lĩnh vực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính; xem xét, xử lý việc buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý Nhà nước để xảy ra vi phạm từ thành phố đến cơ sở, thi hành kỷ luật một số lãnh đạo chủ chốt ở xã, phường, nên tỷ lệ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa cao...

Năm 2023, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, gắn việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.