Đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền về biển, đảo

Hằng Nga 17:08, 01/03/2023

Đó là một trong những nội dung được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tại Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với Cục Kỹ thuật Hải quân làm tốt công tác tuyên truyền về biển đảo trên địa bàn tỉnh. Ảnh T.L
Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với Cục Kỹ thuật Hải quân làm tốt công tác tuyên truyền về biển đảo trên địa bàn tỉnh. Ảnh T.L

Mục tiêu đề ra là tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; chủ động nắm bắt, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam…

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm  2045”.

Thông tin toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo như: Vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những kết quả hoạt động nổi bật của Hải quân nhân dân Việt Nam, của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 28/8/1998 - 28/8/2023…

Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các nội dung về biển, đảo năm 2023 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đại học Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong các cấp học, bậc học; tổ chức các hoạt động, cuộc thi, hội thi có lồng ghép nội dung về biển, đảo.

Các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên cập nhật nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền đảm bảo sát đối tượng, thực tiễn và đúng định hướng. Tăng cường lượng tin, bài phản bác những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về vấn đề biển, đảo...