Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Hoàng Hải 14:13, 28/02/2024

Sáng 28-2, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06); triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được kết nối tới 9 huyện, thành phố và 177 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Tiến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06.
Đồng chí Lê Quang Tiến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06.

Sau 2 năm thực hiện Đề án 06, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ. Nhận thức của người dân về vai trò, mục tiêu của Đề án 06 được nâng lên. Trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và các điều kiện cần thiết phục vụ thực hiện Đề án 06 được quan tâm triển khai. Công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình điểm thực hiện Đề án 06 được xây dựng…

Đến nay, Thái Nguyên đã hoàn thành nhập 100% dữ liệu hộ tịch (xong trước 47 ngày so với kế hoạch được giao); làm sạch 100% dữ liệu an sinh xã hội; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai; hoàn thành tích hợp 53/53 dịch vụ công thiết yếu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dữ liệu; hoàn thành tích hợp chức năng số hóa hồ sơ TTHC trên hệ thống ở cả 3 cấp; cấp 100% CCCD gắn chíp cho những người đủ điều kiện trên địa bàn (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ Công an);…

Tuy nhiên, việc triển khai Đề án 06 còn một số khó khăn như: Nhiều công dân chưa sử dụng điện thoại kết nối Internet nên không thực hiện được việc đăng ký tài khoản dịch vụ công, cài đặt tài khoản định danh điện tử; một số cơ quan, đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin, cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc thực hiện Đề án 06 chủ yếu là kiêm nhiệm...

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh trong thực hiện các nội dung của Đề án 06; tham mưu giải pháp khắc phục những khó khăn; tăng cường công tác tuyên truyền về Đề án để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng phối hợp thực hiện hiệu quả; tập trung đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo an ninh, an toàn; duy trì, xây dựng hoàn thành các mô hình điểm về thực hiện Đề án 06…

Nhân dịp này, 20 tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06.