Thành phố Phổ Yên thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2024

TNĐT 09:39, 28/02/2024

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/02/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố Phổ Yên về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo thành phố Phố Yên năm 2024.

UBND thành phố Phổ Yên thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo thành phố Phổ Yên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu cẩn tuyến dụng: 71 chỉ tiêu, trong đó:

1.1. Vị trí việc làm Giáo viên mầm non: 11 chi tiêu.

1.2. Vị trí việc làm Giáo viên tiêu học: 50 chí tiêu, trong đó:

- Vị trí việc làm Giáo viên tiểu  học (giáo viên văn hoá 9 môn): 37 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Giáo viên tiểu  học (dạy Tin học): 06 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Giáo viên tiểu  học (dạy Tiếng Anh): 04 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Giáo viên tiểu  học (dạy Giáo dục thể chất): 03 chỉ tiêu.

1.3. Vị trí việc làm Giáo viên trung học cơ sở: 05 chi tiêu, trong đó:

- Vị trí việc làm Giáo viên Trung học cơ sở (dạy Toán): 02 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Giáo viên Trung học cơ sở (dạy Ngữ văn): 01 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Giáo viên Trung học cơ sở (dạy Tiếng Anh): 01 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Giáo viên Trung học cơ sở (dạy Giáo dục thể chất): 01 chỉ tiêu;

1.4. Vị trí việc làm Thư viện: 01 chì tiêu.

1.5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 04 chi tiêu.

- Vị trí việc làm Giáo viên THPT (dạy Toán): 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Giáo viên THPT (dạy Lịch sử): 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Giáo viên THPT (dạy Tin học): 01 chỉ tiêu;

- Vị trí việc làm Giáo vụ: 01 chỉ tiêu.

- Điều kiện, tiêu chuẩn đối với các vị trí tuyển dụng: Chi tiết được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử thành phố Phổ Yên: http://phoyen.thainguyen.gov.vn

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, từ ngày 26 tháng 02 năm 2024 đến hết ngày 26 tháng 3 năm 2024 (trong giờ hành chính, ngày làm việc theo quy định).

- Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: tại Phòng Nội vụ thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: TDP 4, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại: 02083.763.397.