Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú

Theo HNM 13:52, 11/03/2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023-2025.

Lễ hội đu tiên truyền thống tại làng Gia Viên (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) được giữ gìn qua hàng trăm năm. Nguồn: TTXVN
Lễ hội đu tiên truyền thống tại làng Gia Viên (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) được giữ gìn qua hàng trăm năm. Nguồn: TTXVN

Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ: Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, khu dân cư, nông thôn, đô thị, cơ quan công sở, doanh nghiệp… lành mạnh, phong phú, là động lực, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; nghiên cứu, xây dựng, cụ thể hóa hệ giá trị gia đình phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng lĩnh vực, từng địa phương nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, góp phần xây dựng nhân cách, con người, xây dựng gia đình, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, tổng kết và nhân rộng các mô hình văn hóa, mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng góp phần củng cố môi trường sống nền nếp, văn minh, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng dân cư. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua về văn hóa; bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể làm nền tảng tinh thần và động lực phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế…