TP. Sông Công: 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

Trịnh Phương 12:05, 08/02/2023

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, các xã Bình Sơn, Bá Xuyên, Tân Quang (TP. Sông Công) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hiện nay, 100% hộ dân khu vực nông thôn trên địa bàn TP. Sông Công được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.
Hiện nay, 100% hộ dân ở khu vực nông thôn trên địa bàn TP. Sông Công được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh được đẩy mạnh; phong trào trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng đời sống văn hoá được triển khai và duy trì tốt ở nhiều khu dân cư.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã chú trọng xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và thực hiện theo các nội dung được quy định, phê duyệt. Nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi chủ động đầu tư hệ thống biogas để xử lý chất thải, sử dụng đệm lót sinh học trong quá trình chăn nuôi…

Nhờ tích cực triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, đến nay, 100% hộ dân tại các xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ nước thải được thu gom đạt trên 90%; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt trên 90%…

Qua rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022, xã Bình Sơn đạt 15/19 tiêu chí, xã Bá Xuyên đạt 17/19 tiêu chí, xã Tân Quang đạt 16/19 tiêu chí.