“Làm sạch” thông tin về người lao động

Chí Cường 16:00, 13/11/2023

Để thực hiện việc quản lý lao động gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, Thái Nguyên đang tích cực “ra quân” thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin về người lao động (NLĐ), giao cho ngành Công an nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để bảo đảm an toàn, mọi thông tin về NLĐ được “làm sạch”, đáp ứng yêu cầu số hóa thị trường lao động...