Quản lý chặt, sử dụng hiệu quả tài sản công

Hằng Nga 10:46, 07/06/2024

Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện hiệu quả; việc trang bị máy móc, thiết bị, xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức và được kiểm soát chặt chẽ, tránh lãng phí...