Bỏ Tổng cục Đường bộ, thành lập Cục Đường bộ và Cục Đường bộ cao tốc

14:27, 26/08/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/10/2022.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ được tách thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ được tách thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục được giao nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải.

Đáng chú ý, theo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải không còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam mà tách thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải cũng sẽ không còn Vụ Quản lý doanh nghiệp. Theo Nghị định, Vụ Quản lý doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ Giao thông vận tải hoàn thành việc tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ trưởng Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam, bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị này.

Theo đề án do Bộ Giao thông vận tải xây dựng, Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam có 5 phòng là Tổ chức - Hành chính; Pháp chế - Thanh tra - An toàn; Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc; Kế hoạch - Tài chính và Quản lý đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, có 3 Chi cục Quản lý đường bộ cao tốc 1, 2, 3 và Trung tâm Điều hành giao thông đường bộ cao tốc (ITS).

Cục Đường bộ Việt Nam có khối phòng ban tham mưu tương tự, thêm phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế. Ngoài ra, có 7 Chi cục là I, II, III, IV, V, VI và Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ.

Theo TTXVN