Ký kết phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Hoàng Anh 17:28, 14/06/2023

Chiều 14-6, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) và Đoàn Luật sư tỉnh tiến hành ký kết chương trình phối hợp trong hoạt động TGPL của luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh. 

Đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Đoàn Luật sư tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Theo chương trình ký kết, hai bên phối hợp thực hiện các nội dung: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động TGPL của luật sư; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về TGPL.

Trong quá trình thực hiện TGPL, hành nghề luật sư, hai bên kịp thời phát hiện để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động TGPL còn chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tiễn.

Hai bên cũng phối hợp giới thiệu việc TGPL cho các đối tượng được trợ giúp theo quy định của pháp luật; phối hợp phát triển luật sư thực hiện TGPL, giới thiệu, lựa chọn luật sư tham gia thực hiện TGPL, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông về TGPL và tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ…

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giữa Trung tâm TGPL Nhà nước với Đoàn Luật sư tỉnh, để hoạt động TGPL được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.